JavaScript Hoisting

Kéo lên (hoisting) là hành vi mặc định của JavaScript chỉ đến việc các khai báo được kéo lên đầu. … Đọc thêm

JavaScript JSON

JSON là định dạng dùng cho lưu trữ và chuyển dữ liệu. jSON thường được dùng khi dữ liệu được … Đọc thêm